06 53345982
info@asterics.nl
Uw winkelwagen is momenteel leeg.
Klanten portaal

Algemene huurvoorwaarden Asterics Reiniging

Artikel 1:
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken van de Eenmanszaak Asterics Reiniging.
2. De toepassing van de algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

Artikel 2:
1. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de Asterics reiniging, of door ondertekening van de huurovereenkomst door de huurder en Asterics reiniging dan wel indien Asterics reiniging uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur.
2. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs en een maximale huurperiode zoals vermeld staat op de huurovereenkomst/offerte.

Artikel 3:

1. Het gehuurde kan bij Asterics reiniging worden afgehaald. Partijen kunnen afspreken dat Asterics reiniging het gehuurde brengt op een door huurder aangewezen locatie. In dat laatste geval dient de huurder ervoor te zorgen dat op de afgesproken bezorgdag op het afgesproken afleveradres, een daartoe bevoegd/gevolmachtigd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde zaak. Deze persoon dient zich te legitimeren.
2. Voorzover op de bezorgdag niemand namens de huurder aanwezig is, dan heeft Asterics reiniging het recht het gehuurde mee terug te nemen. De gevolmachtigd persoon dient zich te legitimeren. De in verband hiermee gemaakte kosten, waaronder huurderving en transportkosten, zijn voor rekening van de huurder.
3. Bij aflevering op een opgegeven adres, verplicht de Asterics reiniging zich in te spannen om het gehuurde binnen de afgesproken leveringstermijn te leveren. Opgegeven termijnen zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
4. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.

Artikel 4:

1. Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd.
2. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
3. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren, dan wel het gehuurde door niet gekwalificeerd personeel te laten gebruiken.

Artikel 5:

1. De huurder dient het gehuurde bij einde gebruik met inachtneming van de openingstijden van de Asterics reiniging te retourneren aan het filiaal van Asterics reiniging waar het gehuurde is gehuurd en/of in ontvangst genomen. De huurperiode eindigt in dit geval nadat de eigenaar of een gevolmachtigd persoon van Asterics reiniging het gehuurde heeft gecontroleerd en er een retourbon/contract is getekend.
2. Indien partijen hebben afgesproken dat Asterics reiniging het gehuurde zal ophalen, dan is de huurder gehouden, voorzover hij de huurovereenkomst wenst te beŽindigen, het filiaal van Asterics reiniging waar het gehuurde is gehuurd, hiervan vooraf met inachtneming van een termijn van 24-uur, waarvan tenminste een volle werkdag, schriftelijk in kennis te stellen, teneinde Asterics reiniging gelegenheid te geven het gehuurde op te halen. De huurperiode eindigt in dit geval door de afmelding. Het eindigen van de huurperiode laat onverlet dat huurder voor het gehuurde aansprakelijk blijft totdat het gehuurde weer in het bezit van Asterics reiniging is.
3. Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in de voorafgaande leden, blijft de huurovereenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door Asterics reiniging, ongeacht het verdere recht van de Asterics reiniging op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde.
4. Ingeval van beŽindiging van de huurovereenkomst conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel, dient het gehuurde door de huurder op het opgegeven adres vanaf de afgesproken tijd genoteerd in het huurcontract gereed te staan voor vervoer op een locatie die bereikbaar is vanaf een voor het doorgaande verkeer openstaande openbare weg.
5. De huurder dient er zorg voor te dragen dat op de ophaaldag een daartoe bevoegd persoon aanwezig is om het gehuurde aan Asterics reiniging af te leveren. Deze persoon dient zich te legitimeren. Bij het niet of niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van deze verplichting zijn de daaruit voortvloeiende eventuele schade, bijvoorbeeld wegens vermissing c.q diefstal, en kosten voor rekening van de huurder. Huurder blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde totdat het gehuurde door Asterics reiniging feitelijk in ontvangst is genomen.

Artikel 6:

1. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door Asterics reiniging in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
2. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door Asterics reiniging gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de Asterics reiniging wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de Asterics reiniging tot vordering van huurderving.
3. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de Asterics reiniging schriftelijk te worden medegedeeld.
4. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.
5. Huurder vrijwaart Asterics reiniging volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.
6. Het gehuurde is door Asterics reiniging niet verzekerd, tenzij anders vermeld op voorzijde verhuurkontrakt. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico's dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.
7. Indien en voorzover nodig wordt de Wettelijke Aansprakelijkheidverzekering Motorvoertuigen van het gehuurde door Asterics reiniging verzorgd. Het van toepassing zijnde
Artikel 7:
1. Indien de geschatte schade, reparatie- en reinigingskosten niet meer bedragen dan 750,- geschiedt expertise door Asterics reiniging.
2. Indien de geschatte reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan 750,- bedragen, zal de expertise op kosten van de huurder worden uitgevoerd door een door de Asterics reiniging aangewezen schadebureau. De huurder heeft het recht een eigen of contra-expertise uit te voeren, maar dient de Asterics reiniging daarvan, binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld, schriftelijk op de hoogte te stellen. Na ommekomst van de termijn van 8 dagen volgt expertise en herstel, reparatie, dan wel reiniging van het gehuurde door de Asterics reiniging.
3. De door Asterics reiniging gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het verhuurde komen voor rekening van de huurder.
4. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de dagwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de Asterics reiniging te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de Asterics reiniging tot vordering van nakoming, schadevergoeding (huurderving)of opschorting.
5. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.

Artikel 8:

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden bij aflevering of bij het ophalen van het gehuurde. Asterics reiniging is gerechtigd om het gehuurde mee terug te nemen wanneer bij levering van het gehuurde niet betaald word. De Asterics reiniging kan het huurbedrag wat overeengekomen was in het huurcontract alsnog vorderen van de huurder.
2. Bij kontant-verhuur kan de Asterics reiniging als zekerheid tot betaling van de huurprijs en/of borg van het verhuurde een waarborgsom verlangen. Na terugkomst van het gehuurde zal de waarborgsom aan huurder worden terugbetaald, onder aftrek van de verschuldigde huurpenningen, schade en eventuele kosten. Indien op enig moment tijdens de looptijd van de huurovereenkomst het bedrag van de verschuldigde huurpenningen de waarborg overtreft, is Asterics reiniging gerechtigd om aanvulling van de waarborgsom te eisen.
3. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de Asterics reiniging verschuldigd alle kosten welke Asterics reiniging maakt tot inning van de aan Asterics reiniging verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van Asterics reiniging om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor Asterics reiniging voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.
4. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgelegd op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle gevallen 150,00 zullen bedragen.
5. Huurder verklaart zich ermee bekend dat Asterics reiniging Asterics reiniging gemachtigd heeft om namens Asterics reiniging alle correspondentie betrekking hebbende op deze huurovereenkomst te voeren en alle in dit verband passend lijkende incassomaatregelen te treffen.

Artikel 10:

1. Indien de huurder zijn of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien huurder failliet wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, indien huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de Asterics reiniging de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn Asterics reiniging en huurder gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de huurovereenkomst niet nakomt.
3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst.
4. In gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is Asterics reiniging te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het gehuurde bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan Asterics reiniging de in dat verband door Asterics reiniging gewenste medewerking te verlenen.
5. Voorts is de Asterics reiniging in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het verhuurde c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de Asterics reiniging bij uitoefening van de zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 11:

1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de Asterics reiniging opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Asterics reiniging niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Indien de Asterics reiniging bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Asterics reiniging gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke contract.
3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van Asterics reiniging liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen van leveranciers van Asterics reiniging, schade ontstaan aan machines buiten schuld van Asterics reiniging, waaronder diefstal, alsmede reparatieschade waardoor verhuur opgeschort dient te worden, brand, extreme weersomstandigheden.
KVK. 55107001
BTW nr. NL193595758B01

De priorij 4
9617 EP Harkstede
06 53345982

info@asterics.nl