ALGEMENE VERKOOP – EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Asterics Reiniging gevestigd te Harkestede

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. In deze Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:”Werkzaamheden en diensten”:
  De werkzaamheden en diensten zoals die door Asterics Reiniging worden verricht, waaronder opdrachten voor reiniging en het aanbrengen van nano coatings.
  “Opdrachtgever”: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die producten of diensten van Asterics Reiniging afneemt of aan wie Asterics Reiniging aanbiedingen doet.
 2. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Asterics Reiniging opgestelde aanbiedingen en op alle tussen haar en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, alsmede op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen Algemene Leveringsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens indien en voorzover deze voorwaarden van opdrachtgever door Asterics Reiniging uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. In geval van strijdigheid van de Algemene Leveringsvoorwaarden van opdrachtgever, voorzover toepasselijk, met onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden prevaleren de Algemene Leveringsvoorwaarden van Asterics Reiniging.

Artikel 2: Aanbod en aanvaarding; totstandkoming overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen en / of prijsopgaven van Asterics Reiniging zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Een overeenkomst komt eerst tot stand door aanvaarding van de aanbieding (0fferte) door de opdrachtgever. Eventuele aanvullende of afwijkende afspraken binden Asterics Reiniging slechts indien deze door Asterics Reiniging schriftelijk zijn bevestigd.
 3. De opdrachtgever is aan de opdracht gebonden en is gehouden, bij wijziging en / of annulering van de opdracht de daardoor voor Asterics Reiniging ontstane schade, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen gemaakte kosten, winstderving, reservering van productiecapaciteit en renteverlies, te vergoeden, ongeacht de reden -overmacht daaronder begrepen- voor de wijziging en / of annulering en ongeacht de aanvaarding van Asterics Reiniging daarvan.

Artikel 3: Prijzen; meerprijs

 1. Door Asterics Reiniging opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen, vervoer, lonen, van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, zoals geldend op de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Alle werkzaamheden die door het personeel/meewerkende eigenaar van Asterics Reiniging worden verricht en die niet behoren tot schriftelijk gemaakte afspraken dienen te worden beschouwd als meerwerk en zullen, tenzij anders overeengekomen en vastgesteld door meewerkend eigenaar Asterics Reiniging, als zodanig apart als meerwerk in rekening worden gebracht.
 3. Asterics Reiniging is te allen tijde gerechtigd, ook na opdrachtbevestiging of, voorzover deze ten aanzien van de prijs naar de aanbieding verwijst, na de aanbieding, indien enige verhoging van prijsbepalende factoren als in het eerste lid van dit artikel genoemd optreedt, ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden, de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Indien de overeengekomen prijs binnen drie maanden na het sluiten der overeenkomst wordt verhoogd is de opdrachtgever bevoegd in dat geval de overeenkomst te ontbinden, met inachtneming van de gehoudenheid tot het vergoeden van de schade en / of kosten als hiervoor in artikel 2.3 omschreven.
 4. Het in het vorige artikellid bepaalde geldt evenzeer indien de aldaar genoemde prijswijzigingen optreden bij toeleveranciers van Asterics Reiniging, waardoor deze hun prijzen ten opzichte van Asterics Reiniging aanpassen.

Artikel 4: Betalingstermijn

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens overeenkomst verschuldigde bedragen tot € 500,- excl. Btw te betalen à contant(incl.btw bon) voor, tijdens of na werkzaamheden, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bedragen boven de € 500,- gaan via de bank. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling door Asterics Reiniging vereist is.
 2. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever bovendien wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan. Artikel 6:119 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.
 3. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is opdrachtgever naast het verschuldigde en de daarop verschenen rente tevens gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 226,89.
 4. Ingeval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, van opschorting der betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de opdrachtgever, toepassing van de Wet Schuldsanering, of indien op roerende of onroerende zaken van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, zal Asterics Reiniging het recht hebben de overeenkomst of dat gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd dient te worden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden, respectievelijk de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd het recht vervangende schadevergoeding te vorderen. In de hierboven genoemde gevallen is elke vordering die Asterics Reiniging op de opdrachtgever heeft ineens en terstond opeisbaar.

Artikel 5: (Op)levering

 1. Opdrachtgever is ertoe gehouden ervoor te zorgen, dat de toegang tot en de aanvoerroute naar een te behandelen ruimte/object voldoende bereikbaar is. Op meubilair, vloeren, auto’s, muren, glas ect. die moeten worden behandeld onder omstandigheden of op ondergronden die naar het oordeel van Asterics Reiniging onvoldoende doelmatig zijn wordt geen garantie gegeven op het verkregen resultaat.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt een door Asterics Reiniging opgegeven leveringstermijn slechts als indicatief en is deze nimmer als fataal aan te merken. De opdrachtgever is ook bij afwijking van de opgegeven leveringstermijn verplicht de zaken en diensten af te nemen en te betalen. Asterics Reiniging is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
 3. De binding van Asterics Reiniging aan een overeengekomen uiterste uitvoerings/leverings-termijn vervalt, indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of enige verplichting tot het verschaffen van informatie, materialen of medewerking niet nakomt. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Asterics Reiniging mogelijk te maken.
 4. Een opgegeven uitvoerings/leverings-termijn moet worden geacht te zijn vastgesteld op basis van de ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst bekende feiten en omstandigheden, daaronder mede begrepen de vooronderstelling dat eventueel van derden te betrekken materialen tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de opgegeven uitvoerings/leverings-termijn als gevolg van wijziging in die feiten en/of omstandigheden zal nimmer aan Asterics Reiniging kunnen worden tegengeworpen en verschaft opdrachtgever derhalve nimmer het recht tot opschorting of verrekening.
 5. Tenzij anders overeengekomen in offerte geschied levering van produkten door derdenpartij. Leveringsvoorwaarden vallen derhalve ook onder de leveringsvoorwaarden, door derdenpartij, die op offerte wordt vermeld.

Artikel 6: Garanties

 1. Met inachtneming van de in deze Algemene Verkoop-/Leverings-voorwaarden gestelde beperkingen garandeert Asterics Reiniging de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar verrichte werkzaamheden en / of geleverde diensten en zaken en gebruikte materialen alsmede de behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden of diensten. Ten aanzien van door derden geleverde materialen en / of diensten strekt deze garantie zich nimmer verder uit, dan door de betreffende derde te verschaffen garanties.

Artikel 7: Inspectie en klachten

 1. Opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken en / of diensten, terstond bij oplevering te inspecteren. Opdrachtgever is voorts gehouden geconstateerde gebreken terstond, doch uiterlijk binnen zeven dagen na oplevering schriftelijk aan Asterics Reiniging te melden. Na het verstrijken van de in dit artikellid genoemde termijn wordt de nakoming van de overeenkomst door Asterics Reiniging als deugdelijk beschouwd en komt de opdrachtgever geen recht van reclame meer toe.
 2. Opdrachtgever dient Asterics Reiniging, in geval van kennelijke gebreken, te allen tijde in de gelegenheid te stellen de gebreken te verhelpen.
 3. Het indienen van een klacht c.q. het melden van geconstateerde gebreken ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen jegens Asterics Reiniging, noch komt de opdrachtgever in dat geval het recht toe die verplichtingen op te schorten.

Artikel 8: Eigendom, eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde zaken blijven het eigendom van Asterics Reiniging, totdat opdrachtgever aan al de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst of daarmee samenhangende verbintenissen jegens Asterics Reiniging heeft voldaan. Opdrachtgever wordt geacht de zaken tot aan dat moment uitsluitend voor Asterics Reiniging om niet te houden, zodat Asterics Reiniging behalve eigenaar tevens middellijk bezitter van de zaken blijft.
 2. Asterics Reiniging is onherroepelijk door opdrachtgever gemachtigd, om in geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming door opdrachtgever van haar verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst of daarmee samenhangende verbintenissen, zonder enige ingebrekestelling de door Asterics Reiniging geleverde zaken terug te nemen.

Artikel 9: Overmacht

 1. Tekortkomingen van Asterics Reiniging in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld noch krachtens de Wet, overeenkomst of in het verkeer gelden opvattingen voor haar rekening dienen te komen. Onder dergelijke, niet aan Asterics Reiniging toe te rekenen tekortkomingen worden in elk geval begrepen de gevolgen van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stremmingen in het vervoer, stagnatie in c.q. beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, werkstaking, brand / of storing in het bedrijf van Asterics Reiniging of in dat van één of meer van haar toeleveranciers, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, niet of niet tijdige levering van noodzakelijke materialen en half fabrikaten door derden, opzet of grove schuld van de hulp personen en andere soortgelijke omstandigheden.
 2. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Asterics Reiniging, indien zij door overmacht wordt verhinderd overeenkomsten (tijdig) uit te voeren, het recht de uitvoering van die overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst zulks ter keuze van Asterics Reiniging, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Een en ander laat de verplichting van opdrachtgever om het reeds geleverde en reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Asterics Reiniging is beperkt tot de verplichtingen, die zij in gevolge deze Algemene Verkoop/Leveringsvoorwaarden op zich heeft genomen. Iedere aansprakelijkheid van Asterics Reiniging voor enige andere vorm van schade, daaronder begrepen schade aan ondergronden, glasbreuk, schade aan omliggende materialen, aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten tenzij de schade direct te wijten is aan opzet of grove schuld van de zijde van Asterics Reiniging en opdrachtgever bovendien aantoont dat haar terzake geen verwijt treft.
  Asterics Reiniging is nimmer aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever.
 2. In ieder geval is Asterics Reiniging niet aansprakelijk voor schade als gevolg van bewerking van een (glas)oppervlak. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door enige werkzaamheden aan ondergrond, omliggende materialen en/of beglazingen zal nimmer het factuurbedrag te boven gaan.
 3. De opdrachtgever verbindt zich Asterics Reiniging te vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Asterics Reiniging, voorzover betreffende schade tot vergoeding waarvan Asterics Reiniging op grond van deze Algemene Leveringsvoorwaarden niet gehouden is.
 4. Voorzover aansprakelijkheid van Asterics Reiniging kan worden vastgesteld zal deze te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag, dat in het betreffende geval onder de eventuele bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Asterics Reiniging wordt uitbetaald.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Asterics Reiniging meldt. Asterics Reiniging aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, voor schade die ontstaat bij gebruik van (chemische) reinigingsmiddelen voorafgaande, of na aanbreng van nano-coatings en/of reinigers. Hieronder valt ook het niet volgen van de gebruiksaanwijzing die op de produkten vermeld staat. Voor alle geleverde reinigingsmiddelen en coating geldt dat deze vallen onder garantiebepalingen van de producent. Asterics Reiniging kan bij klachten over deze produkten optreden als bemiddelaar in het behandelen van de klacht.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle door Asterics Reiniging te sluiten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen, voorzover de Arrondissementsrechtbank de absoluut bevoegde rechter is, worden berecht door de bevoegde rechter Groningen, tenzij Asterics Reiniging er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de opdrachtgever, of tot een andere bevoegde rechter.
Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00

Selecteer een Afleverpunt

× Hoe kan ik je helpen?